Privacyverklaring ByBrenda consultancy
Opgesteld d.d. 01/02/2021

Inleiding:
Deze verklaring is van toepassing op alle door ByBrenda consultancy geleverde producten
en diensten. ByBrenda consultancy, gevestigd te Ribesstraat 21, 3261 AR Oud-Beijerland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
ByBrenda consultancy verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die ByBrenda
consultancy van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder
omschreven doeleinden en die door ByBrenda consultancy in ieder geval en ten minste
worden verwerkt, betreffen:
• Voorletters en achternaam
• Geslacht
• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankgegevens

Verwerkt ByBrenda consultancy ook bijzondere persoonsgegevens?
ByBrenda consultancy verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van ByBrenda consultancy, dan willen we u
goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren.
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Om goederen en diensten bij u af te leveren.
• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.
• Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in
verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit ByBrenda consultancy.
Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van
ByBrenda consultancy. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u
dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze
oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is ByBrenda consultancy gebonden aan de
daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader
behoudt ByBrenda consultancy zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit
privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals
vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren
ByBrenda consultancy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
ByBrenda consultancy verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten
wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
ByBrenda consultancy gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de
websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt
zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging
ByBrenda consultancy hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw
persoonsgegevens. ByBrenda consultancy heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen
tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige
verwerking. Iedere persoon die bij ByBrenda consultancy toegang heeft tot
persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens,
voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval ByBrenda consultancy
gebruik maakt van de diensten van derden, zal ByBrenda consultancy in het kader van de
bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde
beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te
zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar
info@bybrenda.nl. ByBrenda consultancy zal u hierover binnen 5 werkdagen informeren.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.

Download deze privacyverklaring in een .pdf document: Privacyverklaring ByBrenda consultancy